Kontakt

Urban IMT s.r.o.

Zlatníky 64, 956 37 Zlatníky, Slovensko

Tel: 0902 593 056
Tel: 0948 763 030